Lokal Agenda 21 i Norge

Av:
Bok
Id:
2006

W.M. Lafferty, C. Aall, G. Lindseth og I.T. Norland (red.)
Lokal Agenda 21 i Norge
Så mye hadde vi   så mye ga vi bort   så mye har vi igjen

Denne boken presenterer historien om norske kommuners arbeid med bærekraftig utvikling. Boken er rettet spesielt inn mot tiltaket «Lokal Agenda 21» (LA21) og har som må1 å gi en bred gjennomgang av de erfaringer som har kommet ut av mer enn 10 års arbeid med bærekraftig utvikling i norske kommuner. Norske erfaringer blir dessuten sammenliknet med andre nordiske land.

Det virker nå som vi står ved en korsvei preget av myndighetenes manglende fokus på LA21. I Norge er arbeidet med handlingsplanen fra Rio   Agenda 21   en historie om vekslende symbolske innspill, fragmentert ansvar, og ytterst fa substansielle resultater. Bidragsyterne kobler drøftingen av LA21 til en diskusjon om «veien videre» for lokalt arbeid med miljø og utvikling, og strekker seg derfor både tids  og temamessig ut over selve LA21.

Boken bygger på et stort antall forskningsprosjekter, utredninger, rapporter, artikler og konferanseinnlegg fra ProSus og Vestlandsforskning. Den viser til en rekke viktige erfaringer og perspektiver fra det lokale arbeidet med bærekraftig utvikling, og diskuterer både hindringer og løsninger for mer bærekraftige lokalsamfunn. Boken bør derfor være et viktig referansedokument for alle som er engasjert i og involvert i lokalt arbeid med bærekraftig utvikling. Samtidig legger den et grunnlag for at «veien videre» kan bli både mer omfattende og dyptgående enn det vi har sett i Norge frem til i dag.

ISBN-13 978-82-7477-273-1
Boka er utgitt av Unipub forlag, 2006