Lange spor i energiforskningen

Notat
Id:
2013-4

Notatet presenterer resultata frå eit synteseprosjekt for Norges forskningsråd om dei lange linene i energiforskinga, med hovudvekt på Renergiprogrammet. Prosjektet har studert dei lange spora i norsk samanheng, relatert til den internasjonale utviklinga, om implementering av alternative drivstoff i transportsektoren. Dette er blitt belyst gjennom barrierekunnskap. Prosjektet gir samla kunnskap om barrierar over lang tid, i form av historiar om implementering av tre hovudtypar alternativ energi til bruk i transport (elektrisitet, hydrogen og biodrivstoff).