Klimaverktøyet - Dokumentasjonsrapport frå utviklinga av eit digitalt ROS-verktøy

Av:
Rapport
Id:
2017-7

Denne rapporten dokumenterer arbeidet som er gjort i Klimaverktøy-prosjektet (med det opphavlege prosjektnamnet «Nettbasert rettleiar i klimarisiko og klimasårbarheitsanalyse»), prosjektnr. 249969/E10, som i 2015 vart tildelt midlar frå Noregs forskingsråd (KLIMAFORSK).