Klimatilpasning i naturforvaltningen

Rapport
Utgjevar:
Miljødirektoratet

Rapporten er et sammendrag av en workshop om klimatilpasning i naturforvaltningen i Miljødirektoratet, 7.-8. september 2016. Rapporten er i hovedsak referat fra gruppediskusjoner om behovet for klimatilpasning innen ulike deler av naturforvaltningen.

Gruppene var satt sammen av interne fagpersoner og et lite utvalg inviterte gjester. De drøftet viktige virkninger av klimaendringer og aktuelle tiltak for marint miljø, ferskvann og terrestrisk miljø (verneområder, kulturlandskap og viltforvaltning). Gruppene tok stilling til tiltakene som ble foreslått gjennom Direktoratet for naturforvaltnings rapport fra 2007 (DN Rapport 2007-2) og supplerte med nye tiltak som forholder seg til oppdatert kunnskap om klimatilpasning. Rapporten gjengir problemstillinger, vurderinger og forslag fra gruppene.