Rapport
Id:
2003-6

Klimaendringer vil høyst sannsynlig påvirke norske og utenlandske turisters interesse for å reise i Norge i fritiden. Effektene kan bli både positive og negative for reiselivsnæringen. Denne rapporten retter oppmerksomheten mot hvordan vær- og klimaforhold direkte påvirker turisters atferd.

Rapporten bygger på 2 case-studier fra fjorddistriktene i Indre Sogn hvor meteorologiske data og turiststatistikk belyser sammenhengene mellom klima og turisttrafikken i de viktige sommerturistområdene vestpå. For å se om resultatene har mer generell gyldighet er det også gjort en komparative studie med fjorddistriktene på New Zealand. Rapporten er skrevet på oppdrag av Norges Forskningsråd som en del av en kompetanseoppbygging for bedre å kunne vurdere sosioøkonomiske effekter av endringer i klimaet.

rapport6-03.pdf (465 KB)