Kartlegging av erfaringer fra arbeidet med klimatilpasning i små og mellomstore kommunar

Rapport
Id:
Mai 2019

Rapporten gjennomgår erfaringene, 11 små og mellomstore kommuner, har i arbeidet med klimatilpasning. I undersøkelsen inngår kommuner med færre enn 50.000 innbyggere, med særlig store skadeutbetalinger de siste ti årene for naturskade som gjelder flom, stormflo, vind og skred. Rapporten kommer med fire anbefalinger: 

  1. Det er nødvendig med en vesentlig styrking av statlige midler til nødvendige lokale sikringstiltak innen klimatilpasning.
  2. Det bør gjeninnføres et øremerket tilskudd til en kommunal klimakoordinator som vil kunne sikre den administrative kapasiteten opp til et nødvendig minstenivå i norske kommuner
  3. Det bør gjennomføres en nasjonal analyse som beskriver karakter og grad av sårbarhet for klimaendringer i norske kommuner og hvordan denne varierer med faktorer som geografisk størrelse, næringsgrunnlag og naturtype, for å skaffe det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for en mer målrettet og effektiv klimatilpasning.
  4. Kunnskap om klimautfordringer og aktuelle tilpasningstiltak bør gjøres mer lokalt relevant  innen både forsking, utvikling og statlig veiledning.