Notat
Id:
2003-6

Notatet gjev eit oversyn over dei direkte virkemidla retta mot innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane. Vidare er to suksessfulle etableringar som har motteke stønad frå virkemiddelapparatet analysert gjennom bruk av intervju og skriftlege kjelder. Desse gjev ei skildring av prosessane i samband med bruken av virkemidla. Informasjonen er systematisert for å få fram kunnskap om viktige ålmenne trekk for satsinga på innovasjon og entreprenørskap i fylket.

notat-6-03.pdf (1.44 MB)