Kartlegging av entrepenørskap- og innovasjonsprosjekt i Sogn og Fjordane

Prosjektet skal beskrive 2-3 case-verksemder/entrepenørar i Sogn og Fjordane som i stor grad har lukkast. Målsetnaden er å få fram brei kunnskap om korleis aktulle tiltak, prosjekt og verkemiddel har virka inn på utviklinga i desse bedriftene. Intervju med nøkkelinformantar skal prøve å avdekke virkemiddelapparatet si oppfatning av suksessen i desse verksemdene. Dette er utvalde tilsette i SND Sogn og Fjordane og andre involverte partar rundt verksemdene. Samtalar og intervju ved case-verksemdene skal vidare avdekke deira oppfatningar av eigen situasjon og eigne røynsler.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
SND Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
2236
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):