"Dette har jeg aldri gjort før, så dette er jeg sikkert flink på" Rapport om kvinner i IKT og IKT-sikkerhet

Rapport
Id:
Mars 2020
Utgjevar:
Vestlandsforsking

Rapporten er skrevet på oppdrag for Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. Målet med studien er å identifisere og kartlegge årsaksforhold som kan bidra til å forklare hvorfor få kvinner velger IKT-fag generelt og IKT-sikkerhet spesielt, slik at denne kunnskapen kan anvendes i tiltak for å rekruttere flere kvinner til IKT og IKT-sikkerhet.

Rapporten dokumenterer at mange unge kvinner i Norge ikke oppfatter IKT som et aktuelt utdanningsvalg i overgangen mellom videregående skole og høyere utdanning. Basert på analyse av 24 dybdeintervjuer med 12 kvinner i IKT og 12 i IKT-sikkerhet illustreres en utbredt forestilling om IKT-studier som en arena der menn både dominerer og briljerer og der kvinner ikke føler at de passer helt inn fordi de er kvinner. Studien undersøker hvilke faktorer som er utslagsgivende for at jenter velger IKT, og identifiserer seks "veier" som har ført kvinnene til en utdanning i IKT eller IKT-sikkerhet.

Et fellestrekk blant de norske kvinnene er at de har relativt negative forventninger til studiemiljøet før de begynner, men de fleste blir også positivt overrasket. Jentefellesskap og jenters synlighet preger mange av fortellingene fra utdanningsmiljøene. Mange kvinner liker programmering, men assosierer det samtidig med en typisk gutte-relasjon til IKT. Flere av kvinnene viser til Pippi Langstrømpes motto og skaper på den måten et rom for kvinner som ikke har den samme erfaringen med programmering som de assosierer med menn: Dette har jeg aldri gjort før, så dette er jeg sikkert skikkelig flink på.

Basert på de identifiserte utfordringene kvinner erfarer i forbindelse med valg av IKT-utdanning gir rapporten anbefalinger og foreslår mål for framtidig satsing på rekruttering av kvinner til IKT-studier.