Arbeidsliv og karriere i Sogn og Fjordane - myten om ei raskare karriereutvikling i distrikta – stemmer den?

Rapport
Id:
Mars 2023
Utgjevar:
Vestlandsforsking

Å få tak i og halde på nok og rett kompetanse er ei veksande utfordring for Distrikts- Norge. I rekrutteringsarbeidet i Sogn og Fjordane har det derimot vekse fram ei førestilling om at karriereutviklinga kan gå raskare ute i distrikta i og med at ein her gjerne får breiare arbeidsoppgåver, meir ansvar og tettare band til eiga leiing og til lokale myndigheiter. Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane gav hausten 2022 Vestlandsforsking i oppdrag å undersøkje denne førestillinga empirisk, gjennom å utforme eit kunnskapsgrunnlag og gjere ei spørjeundersøking blant tilsette i Sogn, Nordfjord og Sunnfjord.