Verdiskapning 2010 Sogn og Fjordane - Forprosjekt

Forprosjektet skal vere med på å skipa nettverk mellom aktørar som enten er involvert i eller disponerer verkemiddel retta mot næringslivet i Sogn og Fjordane. Desse nettverka skal bidra til å auke innovasjonstakten i deler av næringslivet i fylket ved å betre kommunikasjonsflyten både mellom aktørane i nettverket og mellom eksterne verksemder/aktørar og nettverket.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
Prosjektnummer:
5245