Verdiskaping av laksefiske i Lærdal 2015-2017

Prosjektet skal skaffe ny kunnskap og bruke denne for å styrke Lærdalselvi sin attraktivitet gjennom berekraftig forvaltning og målretta tiltak som gjev laks og sjøaure med svært høg snittvekt. Dette vil gje fiskeopplevingar i verdsklasse og auka betalingsvilje hjå målgruppa. Prosjektet vil ha sin naturlege del i effektkjeda i forhold til berekraftig reiselivsutvikling lokalt, regionalt og nasjonalt.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Regionalt forskingsfond Vestlandet
Prosjektnummer:
6397
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):
Aktuelt:
  • Aktuelt
    ""

    Laksefiskarane i Lærdal legg att meir pengar lokalt enn fiskarar ved andre lakseelvar i Norge. I gjennomsnitt brukte fiskarane i Lærdal kr. 2600 per døgn til fiske, opphald, mat og drikke. Det visar at elveeigarane og Lærdalssamfunnet har klart å utvikle produkt som fiskarane er viljuge til å betale godt for.