Laksefiske i Lærdal. Spørjegransking til fiskarane

Rapport

Denne rapporten inngår i forskingsprosjektet «Auka verdiskaping i sportsfisket i Lærdalselvi - kunnskapsbasert lokal forvaltning av sjøaure og laks for å sikre bærekraftige naturopplevingar i verdsklasse» leia av INAQ, og finansiert av Regionalt forskingsfond Vest ( prosjekt ref 248062).

Rapporten presenterer og drøftar m.a. sportsfiskarane i Lærdal si praktisering, kunnskap og haldning til fang og slepp, fiskarane si tilknyting til elva og motivasjon for fiske, kor nøgde dei har vore med fiske og opphaldet i Lærdal, deira forbruk i samband med fiske og synspunkt på behovet for forbetring av tenestetilbodet i bygda. Data er samla inn elektronisk vha av ei spørjegransking. 

Postadresse

Vestlandsforsking 
Postboks 163 
6851 Sogndal

Telefon

906 33 600

E-post

post@vestforsk.no

Org.nr.

965 919 627 MVA

Ansvarleg redaktør

Direktør Merete Lunde

Nyheitsbrev

Me sender ut ein gong i månaden

Sosiale medium