Utgreiing om regional Agenda 21 i Akershus

Med utgangspunkt i den forståelsen som alt er lagt til grunn i fylkeskommunens arbeid med fylkesplanen, blant annet under Agenda 21, drøftes konsekvensene av en utvidet forståelse av målet om en bærekraftig utvikling som også omfatter et velferds- og generasjonsperspektiv; i tillegg det økologiske perspektivet. Så langt som mulig bruke tjenesteområder som eksempler. På overordnet nivå - og med basis i fylkesdelplaner - peke på utfordringer knyttet til forståelsen av bærekraftig utvikling. Som oppfølging av dette peke på områder der det er behov for politisk avklaring og prioritering - og utfordringer knyttet til den politisk/administrative prosess - både internt i fylkeskommunen - og eventuelt i en nasjonalt og internasjonal sammenheng. Utredningen skal videre drøfte hvilke føringer målet om en bærekraftig utvikling, med den presiseringen den har fått gjennom flere regionalpolitiske dokumenter, gir i forhold til spørsmålet om en mer markert kopling mellom fylkeskommunens to hovedinnfallsvinkler: 1) regional planlegging og utvikling og 2) drifts- og utviklingsoppgaver på velferds- og tjenestesiden. Blant annet følgende type koplinger bør inngå i vurderingene; teoretiske eller ideologiske konflikter, behov eller mulighet for kompromisser, fordelaktig samordningspotensiale, samfunns- vs. bedriftsøkonomiske vurderinger.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Akershus fylkeskommune
Prosjektnummer:
2162
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar