Prosjektet "trivsel.net" skal utvikle ei nasjonal teneste som skal motivere til å gje rettleiing om trening, kosthald og helse via internett. Tenesta skal etter prosjektperioden finansierast gjennom brukarbetaling. Tenestene skal utviklast for tre målgrupper: næringslivet, skuleverket og innbyggarar generelt. Tenestene skal og omfatte kampanjar, motiveringsaktivitet og direkte oppfølging omkring helse, trening og kosthand. Drift av tenestene, både teknisk og med oppfølging av brukarar, skal skje frå Sogndal gjennom samarbeid mellom idrettsmiljøet, RIKT AS og Vestlandsforsking. Norges Idrettsforbund og Olympiske komite (NIF) er viktig samarbeidspartnar både for fagleg innhaldsproduksjon og for kommersialisering av tenestene. Tenesta skal vere hovudsatsinga til NIT i målsetjinga om å betre folkehelsa.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Idrettssenteret AS
Prosjektnummer:
5243