Status for miljøvernkompetanse i norske kommuner

Norsk institutt for by- og regionforskning har i 2007 gjennomført en spørreundersøkelse blant norske kommuner om deres arbeid med klimatilpassing og klimapolitikk. I undersøkelsen inngikk et bakgrunnsspørsmål om status nær det gjelder miljøvernkompetansen i kommuneadministrasjonen.  Miljøverndepartementet har bedt om en egen drøfting av dette siste forholdet for å belyse spørsmålet nærmere om status for miljøvernkompetansen i kommunene. Dette vil vi gjøre ved å gjøre mer detaljerte statistiske analyser av data fra undersøkelsen og kjøre det opp mot andre databaser omkring det kommunale miljøvernarbeidet.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Miljøverndepartementet
Prosjektnummer:
6120
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar: