Providing hydrogen for transport in Norway: A social learning approach

Prosjektet har som mål å utvikle systematisk kunnskap om ikke-teknologiske tema knyttet til barrierer på den ene side og muligheter på den andre, som må håndteres som del av implementering av hydrogen i transportsektoren. Det vil bli gjennomført i fire steg. Først vil vi utvikle et teoretisk rammeverk for å beskrive og analysere ikke-teknologiske tema knyttet til hydrogen for transport, basert på tidligere forskning. Deretter vil vi gjennomføre en detaljert empirisk undersøkelse av et pågående storskala demonstrasjonsprosjekt - HyNor. Å studere dette prosjektet gir unik tilgang til analyse av sosial læring fra slike demonstrasjonsforsøk. For det tredje vil vi gi tilbakemeldinger om funnene fra disse empiriske studiene til HyNor. For de fjerde, basert på det teoretiske rammeverket og de empiriske studiene, vil vi utføre en grundig analyse av de anvendte implementeringsstrategier og identifisere kritiske politikkområder som utledes fra dette prosjektet knyttet til overvinning av overcoming ikke-teknologiske barrierer og utnyttelse av muligheter ved implementering av hydrogen i transportsektoren. Prosjektet vil benytte aktør-nettverksteori og interaktiv teknologipolitikk teori.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
NTNU
Prosjektnummer:
2257