Mobile Moods er eit idelab-prosjekt med stønad frå forskningsrådet. Målet er å utvikla heilskaplege konsept for mobile bu- og som kan plasserast i unike naturomgjevnader og historiske miljø. Bygga skal vera miljø-bærekraftige og ha høg estetisk/arkitektonisk og teknisk kvalitet, tilpassa ei kravstor brukargruppe.

Forskningen i prosjektet handlar om å utvikle og teste prototypar, og sjå på bygningsmateriale som er bærekraftige og har tåleevne for transport og klimaendringar. Prosjektet handlar også om å bruk av ny teknologi for å dra nytte av bruke regnvatn, solceller og alternative renovasjonsløysingar. Mobile Moods vil også kunne fungere til testing av marknadspotensial i eit område, utan å investere stort eller gjera fysiske inngrep

Prosjektet skal også ta føre seg modellar for eigarskap, drifts- og forretningsplan.

Vestlandsforsking ein av tre forskingspartnarar, saman med Akvaplan-niva og Norsk institutt for kulturminneforsking. I samarbeidsprosjektet deltek òg Fjærland Fjordstove, dei to turoperatørane Hvitserk of Norway og Wild Norway, og dei tre nettverksorganisasjonane Arctic-365, NCE Tourism Fjord Norway og LofotenMat.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
Prosjektnummer:
6507
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: