Kvalitetsvurdering av offentlege vevtenester 2001

Statens informasjonsteneste har utvikla eit sett indikatorar for vurdering av kvalitet på offentleg vevtenester. Vestlandsforsking har saman med norge.no prøvd ut indikatorane og kommentert erfaringane. Etter analysane Vestlandsforsking har gjort, har vi vorte trekt inn i arbiedet med endeleg utforming av indikatorar. Saman med norge.no skal me no bruke indikatorane til å vurdere rundt 500 vevtenester. ,
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
norge.no
Prosjektnummer:
5196
Prosjektleiar:
Seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):