Hovudmålet med prosjektet er å etablere ei forskingsbasert kompetanseformidlingsteneste i Sogn og Fjordane basert på ein brei regional koalisjon med Sogn og Fjordane fylkeskommune, Innovasjon Norge distriktskontor Sogn og Fjordane, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforsking med prosjektleiing og to kompetansemeklarar tilsett hjå Vestlandsforsking. Den forskingsbaserte kompetanseformidlinga skal serleg følge opp dei store omstillingsutfordringane næringslivet i fylket står ovanfor og skal vidare legge vekt på internasjonal samhandling og nettverksbygging.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektnummer:
5277
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: