Hovudmål er å klargjere, samordne og planlegge ei muleg større satsing på effektiv bruk av IKT og breibandteknologi for eit utval tenester innafor helse og omsorg i skjeringspunktet mellom kommunar og helseføretak. Prosjektet skal gjennomførast som eit forprosjekt med tett samarbeid mellom Helse Førde og kommunane i fylket og med Vestlandsforsking som sekretariat for arbeidet.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Høyanger kommune
Prosjektnummer:
6012
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):