Klimarisikobudsjett for kommuner

Trondheim kommune, SINTEF og Vestlandsforsking har tatt initiativ til å etablere et innovasjonsprosjekt med formål å bidra til økt samfunnssikkerhet og bærekraft i klimatilpasningsarbeidet, gjennom å utvikle et helhetlig verktøy og metodikk for forebygging av klimarelaterte skader på det bygde miljø, natur og mennesker. Hovedleveransen fra innovasjonsprosjektet vil være et rammeverk for klimarisikobudsjett for kommuner, som bygger på veilederen for klimabudsjett for kommuner. Dette styringsverktøyet skal bidra til reduksjon av risiko for skader, og skal omfatte mål, tiltak og ansvarsfordeling. Det kan også være aktuelt å utvikle en samhandlingsmodell for kommunalt klimaROS-arbeid. Hovedfokus i innovasjonsprosjektet er planlagt rettet mot forebygging av kort- og langsiktige klimarelaterte skader på eksisterende bebyggelse og arealbruk (eksempelvis samferdsel, kritisk infrastruktur, matjord og naturmangfold), da vi vurderer plan- og bygningsloven som effektiv/godt egnet for klimatilpasning av ny bebyggelse og utvikling av nye arealer.

Prosjektleiar er Jøran Solli, Trondheim kommune

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Trondheim kommune
I samarbeid med:
SINTEF
Norsk institutt for naturforsking
Statistisk sentralbyrå
F24
Prosjektnummer:
6622
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar