Kartlegging av vekstpotensialet i utvalde bedrifter i Sunnfjord

Vestlandsforsking skal bistå Sogn og Fjordane fylkeskommune i leiinga av prosjektet "Regional kompetansestrategi" som skal styrke regionen sin balanse mellom tilbod og etterspurnad etter kompetent arbeidskraft. VF skal i samarbeid med fylkeskommunen og Sunnfjord Utvikling kartlegge vekstpotensialet i utvalde bedrifter i Sunnfjord. I oppdraget inngår m.a.

  • Vere med å tilpasse/utvikle ein arbeidsmetodikk som kan løyse denne oppgåva. Delta i førebuing av bedriftsbesøk
  • Bedriftsbesøk saman med Sunnfjord Utvikling
  • Systematisere og analysere informasjon frå bedriftsbesøka
  • Utarbeide ein kort rapport som oppsummerer bedriftsbesøka
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektnummer:
6468
Prosjektleiar: