Kartlegge og analysere eksempel på regional mobilisering og organisering av arbeidet med utvikling av breibandinfrastruktur i distrikts-Norge

Prosjektet skal kartlegge og analysere eksempel på regional mobilisering og organisering av arbeidet med utvikling av breibandinfrastruktur i distrikts-Norge.

Prosjektet vil gjennomgå og drøfte  kva effektar ulike organisasjonsformer, samordning på regionalt nivå og mobiliseringsprosessar har for bygging og utnyttinga av breibandinfrastruktur i distriktsområde.

Analysen vert basert på ei kartlegging av konkrete prosessar/arbeid i fylka, med unnatak av Oslo, Akershus og Vestfold.

Følgjande aktivitetar er planlagt:

  • Innleiande kartlegging av aktuelle fylke
  • Val av 8-10 fylke/regionar for utdjupande analyse av mobilisering or organisering
  • Rapportering og formidling
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling
Prosjektnummer:
6180
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):