Geoturisme i Sogn og Fjordane - Trainee-prosjekt

Vestlandsforsking har ansvaret for å rettleie og koordinere eit utgreiingsarbeid omkring geoturisme i kvar av bedriftene som deltek i trainee-ordninga. Sparebanken Sogn og Fjordane skal undersøke lønnsemda i ein del småskala opplevelsesbaserte reiselivstilbod; Sogn og Fjordane energiverk skal sjå på mulegheiten for å utvikle eigne kraftanlegg i reiselivssamanheng; Domstein skal sjå på mulegheiten for å etablere matsouvenirar som eit nytt produktområde; Hotell Alexandra skal greie ut geoturisme som nytt produktområde for hotellet og Vestlandsforsking skal gjennomføre ei avgrensa marknsadsundersøking omkring geoturisme. Felles caseområde blir Flåm. Vidare vil det bli gjennomført to studieturar: til Hardanger og til Alpane (Sveits).
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Innovasjon Norge Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
6029
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):