Effektar og konsekvensar ved endra kommunestruktur

Empiriske case-studiar av kommunar og regionar som er slått saman, eller har lang erfaring med tett interkommunalt arbeid. Fokuset er retta både mot interne og eksterne eller samfunnsmessige konsekvensar ved endring av kommunestrukturen. Prosjektet set lys på: -Endringar i kommunestrukturen sin effekt på den politiske og administrative utviklarrolla til kommunen som demokrati og samfunnsansvarleg institusjon. Særskilt i tilknyting til demokrati, funksjonalitet, legitimitet og til ein viss grad effektivitet. -Intern og ekstern kommunikasjon og transport sin verdi for kommunal struktur og økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvensar knytt til transport som følge av kommunesamanslåing. Vidare knytt til omgrepa berekraftig utvikling, funksjonalitet og demokratidimensjon. Case-studiane, og tidlegare pågåande forsking, vert sett saman til ein heilskapleg argumentasjon med særskilt vekt på temaet bærekraftig utvikling.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
KS
Prosjektnummer:
2221
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: