Arbeidskompetanseutvikling blant høyt utdannede innvandrere i Sogn og Fjordane

Det overordnede målet med dette prosjektet er å bidra til næringsutvikling og innovasjon i Sogn og Fjordane ved å identifisere barrierer og suksesskriterier for rekruttering og stabilisering av innvandrere med høy kompetanse i ulike offentlige og private virksomheter i regionen og derigjennom utvikle en informert og behovsbasert strategi rettet mot innvandrere og næringsliv. Hovedperspektivet er behovet for kompetent arbeidskraft i Sogn og Fjordane, hvor nedgang i folketallet er en reell utfordring.

Målet er å generere kunnskap om praktiske utfordringer arbeidsgivere i Sogn og Fjordane står overfor ved å ansette innvandrere, og bruke denne kunnskapen til å utvikle praktiske og skreddersydde løsninger (piloter) for å rekruttere sikker, kompetent og langsiktig arbeidskraft til bedrifter i regionen.  Prosjektet konfronterer mer generelle regionale utfordringer som mangel på arbeidskraft blant bedrifter i Sogn og Fjordane og det faktum at

1. det er høyere arbeidsledighet blant innvandrere i fylket og at

2. utflytting av innvandrere i regionel er svært høy.

Språkproblemer har blitt pekt ut som en av de største utfordringene for arbeidsdeltakelse, både av arbeidsgivere og av innvandrere i regionen (NRK 2010; NHO SFJ 2011). Med dette prosjektet ønsker vi å ta tak i problemet med språkbarrieren som et utgangspunkt, men også inkludere samspillet med andre barrierer og suksesskriterier av sosial, kulturell og annen art. Med fokus på kompetente innvandrere i regionen ønsker vi å avdekke slike barrierer og suksessfaktorer, og å utvikle en informert, behovsbasert og praktisk innrettet meny av tiltak for innvandrere og bedrifter i regionen.  Dette forskningsinitiativet vil derfor generere kunnskap som vi håper skal styrke arbeids- og næringslivet i Sogn og Fjordane ved å bidra til utviklingen av en sikker, langsiktig og kompetent arbeidskraft i fylket og samtidig sikre arbeidsdeltakelsen blant innvandrere. 

Fase 1:  Skaffe kunnskap om og kartlegge praktiske språklige og andre barrierer eller 
utfordringene som arbeidsgivere og innvandrere opplever i SFJ.
Fase 2:  Overføre denne kunnskapen til et praktisk program (arbeidsspråkopplæring kyttet til traineeordning) – utvikle pilotkonsept som skal prøves ut i utvalgte bedrifter
Fase 3:  Gjennomføre konkrettiltak / og evaluering.

Målgrupper
- Virksomheter i både privat og offentlig sektor i Sogn og Fjordane er primærmålgruppe
-  Programmer/institusjoner som jobber med arbeidsinkludering av innvandrere
- Kompetente innvandrere (eks.  innvandrere hvor språk rent faktisk er den eksplisitte barrieren for å  kunne entre arbeidsmarkedet og bidra til verdiskaping)

Arbeidspartnere
Carol Azungi Dralega ved Vestlandsforsking (prosjektleier)
Rasmus Stokke ved HSF, Avdeling for språk, læreutdanning og idrett
Ingebjørg Vikesland ved HSF Oppdrag
Knut Ole Myren - Norskopplæring (Sogndal Kommune)

Samarbeidspartnere
Private/offentlig sektor: NHO, REKOMP; NAV; Fremtidsfylket; innvandrere og utvalgte foretningspartnere

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Rekomp - Stiftinga til fremje av rekruttering og kompetanseutvikling i Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
6238
Prosjektleiar:
Forskar (permisjon)