Person med varme kle og hette sit med fjellski og ser ut over vinterfjord frå snølagt fjellplatå. Sol og blå himmel, seint på dag.
Med Sogndal som arbeidsstad er det ikkje langt til fine turområde. Foto: Halvor Dannevig

Vestlandsforsking har fem ledige stillingar med søknadsfrist på ulike tidspunkt i april. Forskarstillingane er på områda klimaomstilling, reiseliv og stordata. I tillegg kjem ei traineestilling innan stordata.

– Vi er i god vekst og treng fleire medarbeidarar på ulike forskingsområde, seier direktør Anne Karin Hamre.

Ny reiselivsforskar

Ei forskarstilling er knytt til den tverrfaglege forskingsgruppa innan berekraftig reiseliv. Gruppa tel i dag åtte personar, og forskarane jobbar med tema som opplevingsbasert reiseliv, cruiseturisme, reiseliv og miljø, kvalitetssikring av reiselivsopplevingar, lokal og regional verdiskaping, innovasjon og produktutvikling av reiselivstenester. 

– Reiselivsbransjen er blitt hardt råka av koronapandemien. Eitt av prosjekta vi jobbar med no, skal nettopp bidra til å starte opp att og forsterke samarbeid og utvikling i kriseråka reiselivsverksemder for å auke verdiskapinga, fortel forskingsleiar Ivar Petter Grøtte.

Stor aktivitet innan klimaomstilling

På feltet klima og miljø vil Vestlandsforsking tilsetje ein ny forskar som har klimaomstilling som arbeidsfelt. Ideelt sett er dette ein seniorforskar, altså ein søkjar med doktorgrad. Forskaren vil òg vere knytt til forskingssenteret Noradapt (Norsk senter for berekraftig klimatilpassing), som Vestlandsforsking driv på vegne av landets fremste fagmiljø innan tilpassing til klimaendringar.

Forskingsleiar for klima og miljø, Halvor Dannevig, seier det skjer mykje innan klimaomstilling no. Han trekkjer fram eitt kompetanseområde som særleg relevant ut frå tematikken i dei pågåande forskingsprosjekta:

– Vi har fleire store prosjekt der vi forskar på konsekvensar av klimaendringane på reiseliv, så vi håpar på gode søkjarar som har erfaring med dette temaet, seier Dannevig.

Tre stillingar innan stordata

Middelaldrande mann står framfor inngangsparti med logoen "Vestlandsforsking" og potteplanter i hoftehøgde bak.
Professor Rajendra Akerkar er ein nøkkelperson i forskingsmiljøet innan stordata og kunstig intelligens ved Vestlandsforsking. Akerkar har vore tilsett ved instituttet sidan 2009.

Vestlandsforsking har fleire internasjonale prosjekt på feltet stordata, der professor Rajendra Akerkar er sentral. Nyleg fekk instituttet ei større tildeling frå Forskingsrådet til å utvikle heilt nye metodar for å avdekke og stoppe hatprat på nett. Forskingsmiljøet i Sogndal skal difor styrkast med fleire stillingar – ein forskar, ein postdoktor og ein trainee.

Stordatagruppa ved Vestlandsforsking jobbar med ei rekke samfunnskritiske oppgåver, til dømes korleis stordata kan betre samfunnet si handtering av katastrofar og ulykker ved å analysere datatrafikk gjennom mobilnett og sosiale medium. 

– Vi ser fram til å ynskje fleire forskarar velkommen til denne gruppa som no er i fin vekst, seier forskingsleiar Hilde G. Corneliussen.

Kort frist på traineestilling

Traineestillinga på stordatafeltet er knytt til rekrutteringsprogrammet Framtidsfylket, som lyser ut 50 traineestillingar i Vestland. Stillinga har difor søknadsfrist alt 1. april. 

Kravet til traineestillinga er høgare utdanning i fag som statistikk, informatikk eller matematikk, i tillegg til ei interesse for stordata og innovasjon.

Her kan du lese meir om stillingane