Velferdsteknologi - status i kommunane i Sogn og Fjordane

Rapport
Id:
2014-11

Rapporten presenterer resultata frå ei undersøking blant kommunane med føremål å kartlegga pågåande og planlagd aktivitet knytt til velferdsteknologi. Undersøkinga omhandlar fire område:

  1. organisering av helse- og omsorgstenester med omsyn til institusjonsplassar, omsorgsbustader og brukarar,
  2. teknologiske løysingar,
  3. kunnskap om velferdsteknologi og
  4. informasjon om pågåande og planlagde prosjekt.

Undersøkinga "Velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane" vart gjennomført av Vestlandsforsking i samarbeid med Flora kommune, IT-forum og Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester (USHT) i Sogn og Fjordane.

Prosjektet "Velferdsteknologi for kommunane i Sogn og Fjordane" er i 2014 finansiert av "Fornyingsmidlar" frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Flora kommune er prosjekteigar og ITforum/Vestlandsforsking er prosjektleiar. Arbeidsgruppa har følgjande medlemmer i 2014:

Vestlandsforsking, Flora kommune, Eid kommune, Gloppen kommune, Førde kommune/Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester (USHT), NAV Hjelpemiddelsentral Sogn og Fjordane, Eid vidaregåande skule, Fylkeslegen i Sogn og Fjordane og IT-forum Sogn og Fjordane som sekretariat.