Rapport
Id:
2005-9

 

 

Undersøkinga kartlegg ulike sider ved kvalitet i livet til unge i Sogn og Fjordane. Rapporten omhandlar eit utval av unge i fylket sitt syn på forhold til vener, foreldre og andre vaksne, om korleis dei ser på livet sitt no og kva dei tenkjer om framtida. Vi drøftar spørsmål om sjølvtillit, sjølvrealisering og identitet. Vi fokuserer på korleis gutar og jenter er ulike i syn på livet, og samhandling med andre. Kartlegginga skisserer omfang av unge som har problem, og nokre kjenneteikn ved dei.