Ulykkesrisiko ved persontransport. En sammenfatning og vurdering av statistisk materiale

Notat
Id:
2000-1

Notatet presenterer arbeid som Vestlandsforsking har gjort i sammenfatning og vurdering av statistikk for sammenlikning av ulike transportsystemer med hensyn til risiko for ulykker. Notatet omfatter kun persontransport. De ulike transportformene er vei-, fly-, bane- og sjøtransport.

Det blir i notatet gitt en oppdatert oversikt over tilgjengelig statistikk for ulykkesrisiko ved de ulike alternativene for persontransport. Det er lagt spesiell vekt på å vise svakheter i materialet som gjør at det må taes ulike forbehold ved sammenlikning av ulike transportsystemers ulykkesrisiko. I tillegg er det gjort en synliggjøring av behov for ytterligere avklaringer for å oppnå et enhetlig sammenlikningsgrunnlag.

 

notat-1l00.pdf (245.5 KB)