Transportalternativer Oslo - Bergen

Notat
Id:
99-4

Notatet presenterer en analyse og sammenligning av ulike  transportalternativer for strekningen Oslo¬Bergen med hensyn til energibruk, luftforurensende utslipp og risiko for ulykker. Analysen omfatter både for person  og godstransport. For persontransport er de ulike transportformene vei, fly  og jernbanetransport. For godstransport omfatter analysen vei, jernbane og sjø.Det er i analysen gjort en tallfesting av energiforbruk, utslipp av C02, NOx, CO, NMVOC, Partikler, S02 og CH4 for ulike transportalternativer. Det blir også gitt en tallfesting av ulykkesrisiko ved de ulike alternativene for persontransport.

For persontransport er jernbane det klart mest energieffektive alternativet med et energibruk på kun 38 kWh per person transportert. Bruk av personbil krever 344 og 155 kWh per person for henholdsvis Stamvegen (E16) og Hardangervidda som kjørerute. Ekspressbuss medfører et energibruk på 126 kWh mens fly alternativet bruker 276 kWh per person transportert. Transporten med jernbane har null direkte utslipp ettersom drivkraften er elektrisitet,. Av de fem alternativene har Stamvegenalternativet høyest utslipp av alle utslippskomponentene bortsett fra partikler, som ekspressbussalternativet slipper mest ut av. Hvis vi ser bort fra jernbane, er ekspressbuss imidlertid mest gunstig i forhold til utslipp av C02, NOx, CO og CH4.

Jernbane er det klart mest ressurseffektive alternativet også for godstransport. Energibruken er på kun 22 kWh per tonn gods transportert. Transport på veg ved bruk av Stamvegen er det mest energikrevende alternativet med 1223 kWh per tonn gods transportert. Valg av Hardangervidda som kjørerute reduserer energibruken for vegalternativet til 270 kWh per tonn gods transportert. Transport på sjø medfører et energibruk på 426 kWh per tonn gods transportert. Som for persontransport har jernbanealternativet null direkte utslipp ettersom drivkraften er elektrisitet. Vegalternativet Stamvegen har høyest utslipp av alle utslippskomponentene. Av de tre andre alternativene enn jernbane har vegalternativet over Hardangervidda det laveste utslippet av S02, NOx og CH4, mens alternativet for sjøtransport har det laveste utslippet av C02, CO, NMVOC og partikler.

Av de ulike alternativene innebærer personbil størst risiko for å omkomme ved å reise strekningen Oslo-Bergen. Reise med jernbane innebærer klart lavest risiko.

 

notat-4-99.pdf (971.26 KB)