Tapte inntekter som følge av bortfall av cruiseturisme på Vestlandet. Analyse av havner på Vestlandet

Notat
Id:
Juli 2021

Den følgende analysen viser forbruk i ulike havner på Vestlandet basert på data fra Innovasjon Norge sin cruise-undersøkelse i 2019. I undersøkelsen ble det gjennomført 3232 intervjuer i 14 havner. Innsamlingen av data ble gjort mellom 21 mai til 31 september 2019. I alt ble passasjerer fra 80 cruise-skip intervjuet på 75 forskjellige dager. Det ble lagt vekt på å ha et representativt utvalg basert på størrelsen på skipene, antall anløp, havnenes geografiske beliggenhet, type havn og rederi, segment på skip og rederi samt cruiseturistenes nasjonalitet. 

Tilstrekkelig representativitet i forhold til populasjon av cruise-turister er avgjørende for å kunne generalisere fra undersøkelsen til Innovasjon Norge. I dette tilfellet antas populasjonen å være alle cruise-turister i norske farvann i 2019. Tilfeldig trekking er den sikreste måten å oppnå representativitet på. Det er vanskelig å avgjøre om det er tilstrekkelig tilfeldighet i utvelgelsen eller om utvelgelse ut fra ulike kriterier (havnenes geografiske beliggenhet, type havn og rederi, segment på skip samt turistenes nasjonalitet) fører til svekket randomisering og dermed svekket representativitet.

Epinion som har utført undersøkelsen på vegne av Innovasjon Norge har konstruert vekter som skal sikre best mulig representativitet. Det antas da at eventuelle utvalgsskjevheter blir kompensert gjennom bruk av disse vekter og at representativiteten dermed er tilstrekkelig.