Svevestøv fra persontransport i Oslo. En beregning av mengder og kostnader

Rapport
Id:
98-14

Dette er en rapport fra et prosjekt om svevestøv fra persontransport i Oslo-regionen. Prosjektet omfatter beregning av mengder og økonomiske konsekvenser av  utslipp av svevestøv (partikler) fra persontransport i Oslo.  I rapporten presenteres kunnskapsstatus og metodiske forutsetninger for beregningene for 3 ulike utviklingsforløp (scenarier) for persontransport i Oslo fram til år 2016. De 3 scenariene er et personbilscenario, et kollektivscenario og et bærekraftscenario. I tillegg presenteres det tall for 1996.

Resultatene viser at personbil/drosje i 1996 stod for det aller meste (over 90 %) av partikkelutslippet i persontransport i Oslo. Det totale  utslippet fra persontransport i Oslo blir redusert i alle 3 scenariene sammenlignet med situasjonen i 1996. Reduksjonen er minst i personbilscenariet og størst i bærekraftscenariet.

Rapporten bygger på tidligere beregninger av dagens persontransportarbeid i Oslo og fastsetting av energiforbruks- og utslippsfaktorer (Lundli et al, 1998a og 1998b).

rapport-14-98.pdf (150.82 KB)