Strategi for Miside og Norge.no. Innspel til strategi for vidareutvikling av tenestene

Rapport
Id:
2008-3

Vestlandsforsking og Bouvet ASA har i fellesskap utarbeida eit innspel til strategi for vidareutvikling av tenestene Miside og Norge.no. På kort sikt (1 – 2 år) tilrår vi at tenestene blir samla og marknadsførte som ei teneste med eitt namn mot innbyggjarane. Vi tilrår også at tenestene teknisk sett blir samla på ei felles plattform. Før det blir gjort større endringar vil vi likevel tilrå at det blir gjort grundige brukarundersøkingar for å sikra at utviklinga blir i tråd med reelle brukarbehov.

Når det gjeld strategisk utvikling på lenger sikt, 4 – 6 år, skisserer vil to alternative retningar. Den eine utviklings-retningen er ei vidareføring av dagens strategi medan den andre fokuserer meir på Norge.no/Miside som felles-offentlege, digitale byggjesteinar i form av komponentar for vidare påbygging. Vi tilrår det siste alternativet.