Samfunnsregnskap for Oslo Sporveier 2005

Notat
Id:
notat 2006-8

Notatet presenterer et samfunnsregnskap for AS Oslo Sporveier for året 2005. Notatet synliggjør hvordan grunnlaget for beregningene er framkommet. Det blir videre presentert faktorer for energibruk, utslipp, ulykkeskostnader og støykostnader fra ulike former for persontransport innen Oslo bys grenser. Det presenteres også oppdaterte faktorer for miljøkostnader knyttet til de ulike utslippskomponentene.

I samfunnsregnskapet sammenlignes samfunnspåvirkninger fra konsernets persontransport med de tilsvarende påvirkninger fra den øvrige persontransporten i Oslo. Det gjøres en tallfesting av energibruk og utslipp av CO2, NOx, PM10 og PM2,5 for de ulike formene for persontransport.

Notatet bygger på samfunnsregnskapet for 2003, men er videreutviklet for støykostnader i samarbeid med Kilde Akustikk AS. Arbeidet inkluderer også oppdatering av ulykkeskostnader for skinnegående transport. Videre blir det gjort en vurdering av køkostnader, i tillegg til at omfanget av gratis parkering blir beregnet. Følgende transportsystem i Oslo er inkludert: T-bane, trikk, buss kontrakt, buss rest, tog,
båt kontrakt, båt rest, personbil og drosje.