Samfunnsregnskap for Oslo Sporveier

Notat
Id:
2004-6

Notatet presenterer samfunnsregnskap for Oslo Sporveier for året 2003. Det synliggjøres hvordan grunnlaget for beregningene er framkommet. Det presenteres i tillegg oppdaterte faktorer for energibruk, utslipp, ulykkeskostnader og støykostnader fra ulike former for persontransport innen Oslo bys grenser. Det presenteres også oppdaterte faktorer for miljøkostnader knyttet til de ulike utslippskomponentene.

I samfunnsregnskapet sammenliknes samfunnspåvirninger fra konsernets persontransport med de tilsvarende påvirkninger fra den øvrige persontransporten i Oslo. Det gjøres en tallfesting av energibruk og utslipp av CO2, NOx, PM10 og PM2,5 for de ulike formene for persontransport.

Samfunnskostnader ved de ulike utslippene blir beregnet ved å tillegge de ulike utslippskomponentene egne kostnadsfaktorer. Det blir også gitt en tallfesting av ulykkeskostnader og støykostnader ved de ulike formene for persontransport.

notat-6-04.pdf (150.3 KB)