Reiselivet i Sogn og Fjordane - oversikt, kommentarar og strategiske problemstillingar i samband med dei offentlege aktørane sin verkemiddelbruk i reiselivet

Rapport
Id:
2007-3

Arbeidet skal resultere i at dei offentlege oppdragsgjevarane får eit betre grunnlag for ein samordna innsats av verkemiddelbruken i reiselivet. Arbeidet femner om ein kort kartleggingsdel, ein analysedel, drøftingar og framlegg til strategiske problemstillingar. Arbeidet tek føre seg den samla reiselivssatsinga som dei tre oppdragsgjevarane er inne i, med hovudvekt på reisemålsselskapa sitt arbeid.

Vedlegg rapport 3-07 Statistikk Sogn og Fjordane 2001-2006.pdf (250.93 K)