Notat
Id:
2004-17

Notatet gir ei oversikt over felles arkitektur for reiselivstenester i Sogn med integrasjon mellom den regionale portalen sognefjord.no, lokale destinasjonsportalar, enkeltbedriftene sine vevtenester, og vidare samhandling med andre reiselivsportalar.

Notatet viser også samordna publiseringsløysingar utvikla ut frå behov i små reiselivesbedrifter og korleis dette kan inngå i ein samla regional vevpresentasjon.

Til slutt gir notatet ei oppsummering frå kartlegginga av ei rekkje publiseringsverktøy (content management systemt – CMS) med tilrådingar for lokale reiselivsverksemder.