Artikkel
Id:
2017
Utgjevar:
Fagbokforlaget

Artikkel i boka "Innovasjonsøkosystem", redaktør Jon Gunnar Nesse

Kap. 4. s. 89 -112