Frå sirkulær økonomi til nyskapinga berekraftig sirkulær økonomi for å redusere ressursuttak, klima- og miljøutslepp

Artikkel
Id:
June 2023
Utgjevar:
Universitetsforlaget
Tidsskrift:
Fjordantologien 2023

Verda står overfor ei ressurs-, natur- og klimakrise. Vi treng nyskaping og innovasjon for å løyse desse problema, og mange peiker på at ein overgang frå ein lineær til ein sirkulær økonomi er naudsynt for å lukkast. Denne artikkelen går gjennom innhaldet i forskingslitteratur om berekraftig sirkulærøkonomi og ser han i samanheng med ulike berekraftsteoriar. Ein overgang til berekraftig sirkulær økonomi vil krevje omfattande endringar i politikk, økonomiske verkemiddel og i samfunnets verdiar.