Effekter av vannkraftutbygging for friluftsliv og reiseliv. En langtidsstudie 1990-1999 av endringer i fritidsbruken av Engebreen/Svartisen i Nordland

Rapport
Id:
rapport 2001-1

Formålet med prosjektet var å i ettertid klargjøre hvilke virkninger kraftutbyggingen i Storglomfjord har fått for friluftslivs- og reiselivsinteressene, med hovedvekt på området ved Engabreen. Endringene i fritidsbruken av naturområdene fra 1990 til 1999/2000 er brukt som mest mulig objektive indikatorer på virkningene, og sammenlignbare brukerundersøkelser er gjennomført disse somrene.

Fritidsbruken av Engabreområdet viser seg å ha økt 60-80 prosent avhengig av om bruken er målt i antall personer eller brukstimer. Denne veksten er da en samspillseffekt mellom kraftutbyggingen og flere andre endringsprosesser. Tar en utgangspunkt i kriterium som Direktoratet for naturforvaltning anbefaler brukt ved konsekvensutredninger av friluftsliv er det rimelig å konkludere med at kraftutbyggingen i Engabreområdet har bidratt til betydelig positive virkninger for friluftsliv og reiseliv.

rapport1-01.pdf (508.82 KB)