Brukarundersøking av Sognefjord.no 2005

Notat
Id:
2005-10

Dette notatet handlar om det systematisk arbeidet med tilbakemeldingar frå brukarane i arbeidet med å gjera tenesta sognefjord.no best muleg. Notatet er ei oppfølging av tilsvarande arbeid i 2004 og vil bli oppdatert etter kvart som nye undersøkingar vert gjennomførte.