Vidareføring av energi- og miljøbesparende tiltak - Lerum Frakt

Prosjektet tar sikte på å kartlegge hvilke faktorer som har størst påvirkning på drivstofforbruket i lastebiler som benyttes av Lerum Frakt. Analysene gjennomføres på data samlet inn via flåtestyringssystemet Dynafleet som registrerer forbruk og kjørelengde i tillegg til blant annet bruk av cruisekontroll, utrulling, bruk av automatisk gear-skift, kraftuttak og gjennomsnittsfart.

I tillegg til statistiske analyser gjennomføres ruteanalyser som viser hvordan forbruket varierer langt ulike ruter. Denne informasjonen kan benyttes i valg av ruter og til optimalisering av kjøreindikatorer som f.eks. cruisekontroll og utrulling som kan redusere forbruket langd den spesifikke ruten.

Statens Vegvesen, ved Transnova, er oppdragsgjevar for prosjektet.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Statens Vegvesen - Transnova-programmet
Prosjektnummer:
6277
Prosjektleiar:
Aktuelt:
  • Morten Simonsen og Hans Jakob Walnum har fått publisert artikkelen «Does driving behavior matter? An analysis of fuel consumption data from heavy-duty trucks» i tidsskriftet «Transportation Research part D: Transport and environment». Tidsskriftet er rekna som eit såkalla nivå 2 tidsskrift, det vil seie at det er blant dei beste tidsskrifta internasjonalt innan miljø og transportområdet.

  • Transport av gods er ei viktig kjelde til utslepp av klimagassar. Er det mogeleg å bruke mindre diesel, redusere utslepp og samstundes frakte like mykje gods like langt?