Smartare rapportering - Innovasjon gjennom nye modellar for rapportering mellom kommune og stat

Førde kommune ønskjer saman med Flora, Eid og Sogndal å utvikla smartare og meir effektive rapporteringsløysingar. Ideen som ligg til grunn for innovasjonen er å publisera rapporteringsdata som opne data, klare for gjenbruk. Det inneber ei stor nyvinning i måten å rapportera på, og ideen er at informasjonsforvaltning skal liggja til grunn for kommunen sitt arbeid og sikre større eigarskap og gjenbruk av data.

Vestlandsforsking og UNI Research Rokkansenteret er FoU-partnarar i prosjektet og skal utføra mesteparten av arbeidet, i samarbeid med kommunen.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Regionalt forskingsfond Vestlandet
Prosjektnummer:
6391
Prosjektleiar:
Publikasjon(ar):