Oppstart av næringsretta IT-utdanning

Prosjektet skal arbeida med oppstart av eit næringsretta IT-studium i Sogn og Fjordane gjennom følgjande oppgåver:

  1. Utarbeiding av plan for fullfinansiering av studiet
  2. Utarbeiding av plan for medverknad frå næringslivet i fylket
  3. Detaljplanlegging og formalisering av internasjonalt samarbeid
  4. Rekrutteringstiltak for å sikre søkjarar til studiet
  5. Evaluering og vidareutvikling av etter- og vidareutdanning innan IT
Startdato:
Sluttdato:
I samarbeid med:
IT-forum Sogn og Fjordane, Høgskulen i Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
6444
Prosjektleiar:
Seniorforskar