Nettverksprosjektet har som overordna mål å bidra med kunnskap om samanhengen mellom innbyggarane sine verdiar, tradisjonell og ny bruk av områda og forvaltningssystema. På basis av dette skal forskinga skissere sentrale vilkår for berekraftig bruk og forvaltning i eit samfunn prega av endring på alle nivå.  Dei prosessuelle måla er:

  1. Styrke og vidareutvikle det tverr- og fleirfaglege samarbeidet mellom nasjonale og internasjonale forskingsmiljø for berekraftig bruk og forvaltning av verdsarvområde
  2. Formidle kunnskap til Nettverket for Norges Verdensarv og andre relevante brukargrupper
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
The Research Council of Norway
Prosjektnummer:
6217
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar: