Nasjonalt standardiseringsprosjekt om utvekslingsformat over Internett. Begrepsavklaring og kunnskapsoversikt

Prosjektet omfattar to deler: 1. Begrepsavklaring - skape felles begrepsapparat. I dette inngår ei avgrensing av begrepet standardisering (kva er standardisering, og når er noko ein standard) og oversikt over ulike standardiseringsorganisasjonar. Utgangpsunktet for begrepsavklaringar er utvekslingsformat på Internett 2. Oversikt over internasjonale satsingar for å standardisere utvekslingsformat (XML) på internett. Gi eit samandrag med dei viktigaste initiativa og utviklingstrendane samt evt. tilråding for vidare arbeid.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Reiselivsbedriftenes Landsforening
Prosjektnummer:
5231
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: