Miljøvurdering av osmoseteknologi for avsalting av sjøvann

Prosjektet er en underleveranse i EØS-prosjektet "Development of an innovative process for the energy reduction by means of forward osmosis". Underleveransen består av to oppgaver: "Task 1.2: Research design and development of optimal extraction polymer, og Task 4.3 Analysis of lifecycle". Dette omfatter følgende aktiviteter:

Task 1.2: Research, design and development of optimal extraction polymer:

VF skal vurdere ulike alternative ekstraksjonspolymerer sine egenskaper med hensyn til inerthet, stabilitet, surhet og toksisitet. I tillegg skal de karakteriseres for membran-påvirkning (degraderbarhet overfor membranen), både kjemisk og fysisk. Helse- og miljøaspekter vil også bli vurdert, sammen med kostnader. Ekstraksjonspolymerenes løselighet og evne til å motstå høyt osmotisk trykk, samt gjenvinnbarhet fra vann, er også egenskaper som vil bli vurdert.

Task 4.3 Analysis of lifecycle

VF skal vurdere miljøbelastning knyttet til den nye prosessen for avsalting av vann. Dette vil bli gjort gjennom livsløpsvurdering. Den nye prosessen vil bli sammenlignet med eksisterende metode for avsalting av vann. Følgende parametre vil bli inkludert i vurderingen: Miløbelastningen og økonomiske aspekter. Dette vil bli gjort for produksjon av råmaterialer som inngår i avlastingsprosessen, den drift, og demontering/skroting.

Meir om prosjektet

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sadyt
Prosjektnummer:
6338
Prosjektleiar: