Kritisk vurdering av ulike utrekningsmetodar for klimautslepp av landbruksaktiviteter

Med utgangspunkt i at nye utrekningar for fakling av metangass frå oppsamla møkk gir lågare reduksjon i utslepp av klimagassar enn før, skal det vurderast ulik praksis og metode for å fastsette effekt av tiltaka. Ein vil derfor gjere ein gjennomgang av dei mest vanlege måtane å rekne ut klimagassutslepp på. Dette vil m.a. omfatte IPCC (2006) og Sandmo (2009).

Prosjektet skal synleggjere styrke- og svakheiter i dei ulike metodane for utrekning, og identifisere eventuelle kunnskapshol og område der det er bruk for ny kunnskap.  Ei slik kvalitetssikring av utrekningsmetodikk vil gi eit betre grunnlag for klimarekneskapet for jordbruksaktivitetane i Sogndal, Jølster og Gloppen, med Fjærland som case for val av tiltak.

Startdato:
Sluttdato:
Prosjektnummer:
6240
Prosjektleiar: